Referat från Mölndals kommunfullmäktigemöte 16 november | Sverigedemokraterna Mölndal

Referat från Mölndals kommunfullmäktigemöte 16 november

Budgetdebatt

Hans (M) pratade om Trump och osäkerhet på världsmarknaden. Han poängterade vikten av goda resultat på sista raden i ett sådant läge.

Marcus (L) pratade om att liberalerna hade ett tiotal förslag för skolan. Samt att liberalerna verkar för att få ner nattarbetet inom äldrevården. Liberalerna vill dessutom fördubbla toleransprojektet.

Ulrika Frick (MP) kritiserar liberalernas förslag för att vara alltför detaljorienterade. Hon undrar om liberalerna verkligen har sådan koll på verksamheten.

Fredrik Mellbin (SD) presenterar Sverigedemokraternas budgetförslag. Han tar upp följande saker:

  • Satsningar på skola och äldre
  • Avsätta pengar till assistenter och sekreterare i skolan
  • Fria läromedel
  • Förstärkningar inom äldrevården
  • Ändring av kommunens kommunikationsstrategi
  • Neddragning på invandringsrelaterade kostnader
  • Avskaffa genuspedagogik i skolan

Fredrik kritiserar genuspedagogiken genom att citera från boken ”Gender and Power in schooling” som ingår i kurslitteraturen på Göteborgs universitets genuskurser. Enligt boken är logik och vetenskap verktyg för att förtrycka kvinnor och minoriteter.

Fredrik säger att han ämnar begära votering för att ingen ska kunna gömma sig i den anonyma massan.

Fredrik yrkar på SD:s driftbudget samt moderaternas investeringsbudget med tillägg på punkt 98. Ärende 14, programförklaringen, låter han vara.

Marie Lindqvist (V) yrkar bifall till ärende 12, 13 och 14. Alltså bifall till majoritetens budget.

Peter Berg Johnsson (KD) yrkar likaledes bifall till majoritetens budget.

Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till centerns budget samt moderaternas investeringsbudget.

Anders Karlsson (KD) Pratar om hur toleransprojektet hjälper ungdomar med dålig självkänsla. Han vill sprida toleransprojektet till andra skolor. Han yrkar bifall till 12, 13 och 14. Alltså majoritetens budget.

Merjem Maslo (M) kritiserar SD:s budget för att vi har en minuspost där det står invandring eller integration.

Tomas Angervik (S) Undrar vad fritt läromaterial innebär. Är det kanske något man finner på avpixlat? Fritt läromaterial behandlar samma ämnen som konventionellt läromaterial, till och med genusteori, replikerar Fredrik.

Ulrika Frick (MP) Undrar om Fredrik har källor på det han påstår om genuspedagogik. Fredrik hänvisar till boken ”Gender and power in schooling” som han lägligt nog hade med sig. Ulrika tycker i alla fall att Fredrik borde göra studiebesök i den kommunala verksamheten.

Ärende 12 fördelningen av kommunbidrag avgörs genom votering efter begäran av Fredrik. Fem förslag totalt, socialdemokraterna+V+MP+KD mot M, C, L och SD var för sig. Styrelsens förslag ställdes mot M:s förslag. I denna votering var Ja för styrelsens förslag och Nej för M:s förslag. Voteringen slutade med 31 Ja, 13 Nej, 15 som avstod, 1 frånvarande, 60 totalt. Sverigedemokraterna avstod liksom C och L.

Ärende 13 Investeringsbudget 2017 samt plan 2018-2019. Styrelsens förslag ställs mot M+C:s förslag. C som inte hade en egen investeringsbudget ställde sig helt och fullt bakom M:s investeringsbudget. SD:s förslag var M:s investeringsbudget med ett ändringsförslag. Kommunstyrelsens förslag vann. L+C+M+SD reserverar sig. Ej votering.

Ärende 14 programförklaring. Styrelsens förslag ställdes mot M+L+C. Styrelsen vann, M+C+L reserverade sig. SD reserverade sig ej.

15. Svar på motion (M) om mer resurser till underhållet av skolans gemensamhetsutrymmen. Ingen begär ordet. Kommunstyrelsens förslag om att motionen är besvarad och vann.

16. Svar på motion (L,M,C) om att befria undersköterskor från servicetjänster som utförs av personal med annan yrkeskompetens. Margareta Krakowski (L) yrkar bifall på styrelsens förslag om att motionen är besvarad. Rune Nilsson (SD) påtalar att motionen är plankad från SDs motion om traineeprogram och därför yrkar han bifall till motionen. Styrelsens förslag vann.

17. Svar på motion (L) om att utveckla stadsparken till en året-runt park. Glenn Grimhage (L) yrkar bifall. Peter Berg Johnson (KD) kritiserar (L) för att parken redan finns med i investeringsbudgeten. KS förslag vann.

18. Svar på motion (L) om förbättringar inom Safjällets naturreservat. KS förslag är att motionen i del 1-3 ska anses vara besvarad samt avslag på del 4-5. KS vann.

19. Svar på motion (L) om att alla lekplatser i Mölndals stad ska förses med belysning. KS förslag om att motionen ska anses vara besvarad vann.

20. Kvartalsrapporten läggs till handlingarna efter att Glenn Grimhage (L) ställer en fråga till Lennart Wallensäter VD för Gunnebo.

SDs parkeringsmotion fick läggas och beredas till kommunstyrelsen. Centerpartiet fick lägga sin motion om samordnad varudistributionscentral i staden.